Сайт кафедри фізичного виховання та валеології ОДЕКУ

Дана дисципліна «Цивільний захист та охорона праці в галузі»  складається із двох змістовних модулів: перший – «Цивільний захист», другий – «Охорона праці в галузі».

Перший змістовний лекційний модуль включає в себе питання, що стосуються цивільний захисту країни, що є частиною системи загальнодержавних оборонних заходів, які проводяться в мирний та воєнний час для захисту населення та народного господарства країни від зброї масового ураження та інших сучасних засобів нападіння противника, а також для проведення рятувальних та невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження та в зонах катастрофічного затоплення.

Активне та добросовісне виконання завдань з цивільної оборони – обов’язок кожної людини, важливіша умова успіху в здійсненні захисту населення від сучасних засобів нападу противника.

Від успішного вирішення задачі щодо захисту населення залежать результати виконання й інших важливих задач цивільної оборони, таких, як забезпечення стійкої роботи об’єктів народного господарства у воєнний час, а також проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження та зонах катастрофічного затоплення.

Другий змістовний лекційний модуль включає в себе питання, що стосуються охорони праці в галузі, яка включає в себе аналіз суспільної практичної діяльності, що складається з чисельних форм людської активності, дає змогу зробити індуктивний висновок про потенційну небезпеку трудової діяльності. Остання, супроводжувана потенційною небезпекою, може призводити до травм, захворювань, погіршення самопочуття та інших наслідків. Потенційність небезпеки полягає у прихованому, невиявленому характері, за певних, нерідко важко передбачуваних, умов. Набуття студентами відповідної бази знань з охорони праці в конкретних виробничих умовах допоможе підвищити рівень безпеки на робочому місці та зменшити ймовірність виникнення нещасних випадків і професійних захворювань.

Дисципліна «Цивільний захист та охорона праці в галузі» є обов’язковим предметом навчання студентів вищого навчального закладу й базується на знаннях системи цивільного захисту та її функціонування, інженерної психології, фізіології людини, охорони праці, екології та безпеки життєдіяльності. Вона призначена підготовити фахівців усіх спеціальностей рівня вищої освіти «магістр».

Метою вивчення дисципліни є підготовка спеціалістів, які володіють теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для вирішення складних проблем у сфері цивільного захисту з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, досягнень науково-технічного прогресу, формуваннія у майбутніх фахівців умінь і компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі, а також підвищення здатності вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці.


Налаштування

Налаштування